LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 3.3.2023

 1. SOVELTAMISALA
  Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, ellei muuta kirjallista sopimusta ole tehty. Nämä toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. LVI-WaBeK Oy:llä on oikeus muuttaa näitä toimitus- ja myyntiehtoja haluamallaan tavalla. Näissä ehdoissa myyjä on LVI-WaBeK Oy ja ostaja on asiakas.
 2. HINNAT
  Hinnoittelun perustana käytetään toimituspäivänä voimassa olevia myyjän hinnastoja. Asiakashinnoittelu pohjautuu asiakkaan ja myyjän väliseen yhteiseen näkemykseen ostojen koosta. Mikäli asiakkaan ostot eivät toteudu suunnitellusti, on myyjällä oikeus tarkistaa hinnoittelurakennetta. Hintoihin lisätään kotimaan myynnissä aina kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Hinnat eivät myöskään sisällä tuotteiden kuljetuksesta, vakuutuksesta, asennuksesta, kokoamisesta ja/tai muista palveluista aiheutuneita kuluja. Tavaran kuljetusvakuutus sisältyy ostajan vakuutuksiin, mikäli ei toisin sovita. Myyjällä on oikeus tarkistaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, raaka-aineiden hinnat, verot tai muut myyjästä riippumattomat kustannukset muuttuvat ennen toimituspäivää. Jollei valuuttakurssia ole erikseen tarjouksessa mainittu, hinta perustuu tarjouksen päiväyspäivänä voimassa olleeseen Euroopan Keskuspankin julkaisemaa valuuttakurssiin. Jos tämä kurssi muuttuu, myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota ei ole kirjattu maksetuksi myyjän tilille vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää.
 3. VUOSIHYVITTEET
  Vuosihyvite maksetaan varastomyyntituotteista seuraavat poikkeukset huomioiden: Vuosihyvitettä ei makseta lämpöpumpuista, ilmanvaihtokoneista, varaajista tai em. tuoteryhmien varaosista eikä palvelumyyntituotteista. Vuosihyvitettä ei makseta myöskään tilaustuotteista, laskunkierrätyksistä tai projektituotteista silloin, kun ne ovat nettohinnoiteltu.
 4. PIENLASKUTUSKULU
  Tilauksiin, joiden loppusumma on alle 20€ (alv 0%), lisätään pienlaskutuskulu 7€ (alv 0%).
 5. TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA MYYJÄN TOIMITTAMAT ASIAKIRJAT
  Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan tai jos voimassaoloaikaa ei ole mainittu, tarjous on voimassa 7 päivää tarjouksen päiväyksestä lukien. Kuparitarjoukset ovat voimassa aina 20 tuntia tarjouksen jättämisen jälkeen. Suullinen tarjous ei sido myyjää, ellei sitä ole vahvistettu kirjallisesti. Myyjän toimittamia asiakirjoja tai niiden sisältämiä tietoja ei saa välittää kolmannelle osapuolelle ilman myyjän kirjallista suostumusta. Myyjä ei ole vastuussa sellaisista asiakkaan tai kolmannen osapuolelle kuuluvien oikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat asiakkaan toimittamien piirustuksien, mallien, ohjeiden tai vastaavien asiakirjojen käytöstä. Mikäli myyjä massoittelee asiakkaalle tuotteita, on asiakkaalla tästä huolimatta vastuu ja velvollisuus ilman eri kehotusta tarkistaa määrälaskennan määrät uudelleen.
 6. MYYNTISOPIMUKSEN VOIMAANTULO
  Muussa kuin tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. Kun myyjä on jättänyt kaupasta tarjouksen, myyntisopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen ilman muutoksia ja/tai varauksia.
 7. TILIN AKTIVOIMINEN UUDELLEEN
  Jos asiakkaalla ei ole ostoja 5 kuukauden aikana, tulee tämän ottaa yhteys vastuumyyjään ja pyytää tilin aktivoimista
  uudelleen.
 8. VOIMASSA OLEVAT TOIMITUSEHTOLAUSEKKEET
  Mikäli muuta ei ole sovittu, käytetään kotimaan kaupassa EXW-toimitusehtoa (noudetaan myyjän varastolta ja tehdastoimituksissa tehtaan varastolta) ja kansainvälisessä tehdastoimituksessa EXW-toimitusehtoa (toimittavan tehtaan varasto).
 9. TAKUUEHDOT JA TUOTTEET AIHEUTTAMAT HENKILÖ- JA ESINEVAHINGOT
  Ostajan on ilmoitettava 7 arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottohetkestä lukien toimituksen virheestä. Tuotteille myönnetään takuu näissä toimitusehdoissa todetulla tavalla. Takuuaika on ko tuotteen valmistajan ilmoittama takuuaika. Takuuaika on ilmoitettu tuotteen mukana toimitettavissa asiakirjoissa tai valmistajan internet-sivuilla. Mikäli toimituksen yksityiskohdista on sovittu asiakkaan ja tavaran valmistajan kesken suoraan, reklamaatio tulee tehdä tavaran valmistajalle ja takuusta vastaa silloin tavaran valmistaja. Myyjä sitoutuu valintansa mukaan joko toimittamaan uuden tuotteen veloituksetta, korjaamaan viallisen tuotteen veloituksetta tai hyvittämään asiakkaalle kohtuullisissa määrin kyseisen tuotteen laskutusarvon kokonaan tai osittain. Takuu raukeaa, jos: a) Myyjän säilytyksestä, sijoittelusta, asennuksesta, kokoonpanosta, valvonnasta, huollosta ja/tai käytöstä antamia ohjeita ei ole noudatettu kokonaisuudessaan; b) ostaja tai kolmas osapuoli on käsitellyt tai muokannut myyjän toimittamia tuotteita ilman myyjän kirjallista lupaa c) ostaja ei ole suorittanut velvoitteitaan myyjää kohtaan. Tuotetakuu ei kata kuljetuksen aikana tapahtunutta vauriota. Ostajan tulee toimittaa viallinen tuote tai viallinen osa myyjälle ilman erillistä pyyntöä. Ellei valmistajan takuuehdoissa ole toisin todettu, tuotteen korjaaminen tai uuden tuotteen toimittaminen ei pidennä tuotteen takuuaikaa. Takuuseen perustuva vaatimus on esitettävä myyjälle kirjallisesti takuuaikana ja 7 arkipäivän kuluessa siitä, kun takuun kattava vika on havaittu. Jälleenmyyjän harjoittamassa kuluttajakaupassa on takuuseen perustuva vaatimus estettävä takuuaikana ja 2 kuukauden kuluessa siitä, kun takuun kattava vika on ilmennyt. Valmistajan takuuehdot rajoittavat lisäksi myyjän ja tavaran valmistajan virhevastuuta. Ellei valmistajan takuuehdoissa ole ilmoitettu laajempaa korvausvastuuta, korvaa myyjä/valmista ainoastaan virheen poistamiseen liittyvät kuljetuskustannukset. Myyjä/valmistaja ei ole velvollinen korvaamaan muita välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Asiakas on velvollinen hoitamaan reklamaatiot suoraan tuotevalmistajan kanssa, mikäli LVI-WaBeK Oy:stä näin pyydetään. Mikäli myyjä toimittaa osana tuotteita suunnitelmia, esim lattialämmityssuunnitelmia, on ostajan velvollisuus tarkastaa tai tarkastuttaa nämä suunnitelmat kolmannella osapuolella ennen tilauksen tekoa ja asennustyön aloittamista.Myyjän ja ostajan välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä.Myyjä ei vastaa toimittamansa tuotteen aiheuttamista vahingoista, jotka kohdistuvat kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai ovat tällaisen vahingon seurausta. Myyjä vastaa yksityishenkilölle aiheutuneesta henkilö- ja esinevahingosta, mikäli myyjä on vastuussa vahingosta tuotevastuulain nojalla.
 10. TAVARAN OMINAISUUDET
  Tavaroiden tulee toimitusajankohtaan täyttää voimassa olevien lakien ja säädösten vaatimukset. Mikäli näissä tapahtuu muutoksia myyjän antaman tarjouksen jälkeen, tulee sopimusta muuttaa, mikäli muutos vaikuttaa kustannuksiin, toimitusaikaan tai muihin sopimusolosuhteisiin. Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen ja toimitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.
 11. VIIVÄSTYS
  Myyjän ja ostajan on viipymättä ilmoitettava toisilleen, mikäli oma suoritus tulee viivästymään. Samalla on ilmoitettava syy siihen. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia myyjää toimittamaan tavaraa, mikäli olosuhteet myyjän ja ostajan välillä ovat olennaisesti muuttuneet alkuperäisen sopimuksen ajankohdasta. Viivästyminen ei oikeuta ostajaa laiminlyömään laskun maksua. Ostajalla on kuitenkin oikeus purkaa sopimus kirjallisella ilmoituksella, jos myyjä edellä mainitun viivästyksen jälkeen ei edelleenkään saa sopimuksen mukaisia tuotteita toimitettua ostajan kanssa kirjallisesti sovitussa kohtuullisessa ajassa. Purkaminen edellyttää kuitenkin sitä, että ostaja on reklamoinut myyjää 7 päivän kuluessa myyjän ilmoittamasta uudesta toimitusajasta. Mikäli viivästys johtuu myyjästä ja osapuolet ovat sopineet kirjallisesti sitovasta toimitusajasta, ostajalla on oikeus saada korvaus viivästyksen aiheuttamista välittömistä vahingoista. Korvauksen määrä on enintään 0,5 % myöhästyneiden tavaroiden arvosta (alv 0 %) kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvaus on edellä sanotusta huolimatta korkeintaan 7,5 % myöhästyneiden tavaroiden arvosta (alv 0 %). Korvausvaatimus tulee esittää 7 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjä ei ole vastuussa myyjän tavarantoimittajan aiheuttamasta toimituksen viivästymisestä. Toimitusaikoihin lisätään myös aika, jonka ostaja on myöhässä sopimuksen mukaisten tai muuten kohtuudella ostajan vastattavaksi kuuluvien velvoitteiden täyttämisessä.
 12. VASTUUNRAJOITUS
  Myyjä on velvollinen korvaamaan ainoastaan näissä toimitus- ja myyntiehdoissa todetut ostajalle aiheutuneet välittömät vahingot. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan muita välittömiä vahinkoja. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle välillisiä vahinkoja.
 13. KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN JA OSTAJAN RAPORTOINTIVELVOLLISUUS
  Mikäli maksuajasta ei ole muuta sovittu, on se neljätoista (14) pv netto. Maksuaika lasketaan laskutuspäivästä. Mikäli lasku on joltakin osin virheellinen, on se virheettömältä osin maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli yksikin laskuista on erääntynyt ja jäänyt maksamatta tai mikäli ostaja on haettu yrityssaneeraukseen, konkurssiin tai mikäli ostaja on muutoin maksukyvytön, kaikki laskut myyjältä ostajalle erääntyvät maksettaviksi heti laskuihin merkityistä eräpäivistä huolimatta, jos myyjä niin kirjallisesti vaatii. Ostajan on maksettava lasku tämän sopimuksen mukaisesti, vaikka ostaja riitauttaisi toimituksen. Luotollisen asiakkaan on raportoitava myyjälle maksukykynsä alentumisesta.
 14. VIIVÄSTYSKORKO JA PERINTÄKULUT
  Maksun viivästyessä viivästysajalta peritään 16 %:n viivästyskorko. Kuluttaja-asiakkaiden osalta noudatetaan kuitenkin kulloinkin voimassa olevaa, korkolain mukaista viivästyskorkoa. Myyjällä on oikeus periä myös kohtuulliset perintäkulut.
 15. OSTAJAN VAKUUDET JA MYYJÄN OIKEUS OLLA TOIMITTAMATTA TAVAROITA
  Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjällä on oikeus vaatia tämän jälkeenkin vakuutta kauppahinnan maksamisesta, mikäli perusteltuja syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus olla toimittamatta tavaroita, jos ostaja ei ole maksanut erääntyneitä myyjän ostajalle lähettämiä laskuja kokonaisuudessaan, ostaja ei ole toimittanut sovittua tai myyjän vaatimaa vakuutta tai ostajan luottoraja on ylittynyt tai uhkaa ylittyä. Myyjän oikeus olla toimittamatta tavaroita jatkuu niin kauan, kunnes edellä mainitut asiat ovat kunnossa. Ostajalla ei ole oikeutta esittää tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia.
 16. OMISTUSOIKEUS JA VAHINGONVAARA
  Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun tavara on täysin maksettu. Vahingonvaara siirtyy ostajalle kuitenkin tavaran vastaanotossa, vaikka kauppahintaa ei olisikaan maksettu. Ostaja on velvollinen huolehtimaan hyvin tavarasta myyjän omistusoikeuden ajan ja vakuuttamaan sen omalla kustannuksellaan. Mikäli laskut ovat erääntyneitä eikä tavaraa ole asennettu, ostaja on velvollinen omalla kustannuksellaan palauttamaan maksamattomat tavarat.
 17. VASTAANOTTO-, ASENNUS- JA KÄYTTÖTARKASTUS
  Ostajan tai tämän edustajan on tavaraa vastaanottaessaan tarkastettava, että toimitus on lähetysluettelon mukainen ja että se on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Kuljetusvahingosta ja puutteesta, joka havaitaan tavaraa vastaanotettaessa, on ilmoitettava välittömästi rahdinkuljettajalle. Puutteesta ja vahingosta on tehtävä merkintä rahtikirjaan ja asianmukainen reklamaatio myyjälle. Jos vaaranvastuu on asiakkaalla ja tavara tuhoutuu, katoaa, huonontuu tai vähenee myyjästä riippumattomasta syystä, asiakkaan on tästä huolimatta maksettava kauppahinta.
 18. RAHDIT JA PALVELUMAKSUT
  Rahdit, pakkausmaksut ja muut palvelumaksut veloitetaan erillisten veloitusperusteiden mukaisesti.
 19. TAVARAN PALAUTUKSET
  Myyjän varaston kautta toimitetun tavaran palautuksesta on aina sovittava etukäteen myyjän edustajan kanssa ja palautuksen on tapahduttava välittömästi sopimuksen jälkeen. Myyjä ei suorita hyvityksiä ilman sopimusta palautetuista tavaroista. Tavarapalautuksen hyväksymisen ehtona on, että tavara pakkauksineen on palautettaessa täysin virheetön ja palautettu rahtivapaasti myyjän varastolle. Hyväksytyn tavarapalautuksen hyvitysarvosta vähennetään 35 % kuitenkin vähintään 30 euroa (alv 0 %) käsittely- ym. kulujen peittämiseksi. Valmistajalle menevät palautukset käsitellään valmistajan palautusehtojen mukaisesti ja hyvitys ostajalle tapahtuu valmistajan hyvitettyä palautuksen myyjälle.
 20. OSTAJAN OIKEUS PURKAA SOPIMUS
  Ostajalla on oikeus purkaa tehty kauppasopimus virheelliseltä tai viivästyneeltä osaltaan, mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta korjata kohtuullisessa ajassa, vaikka ostaja on seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä tehnyt kirjallisen huomautuksen asiasta tai mikäli myyjästä johtuvasta syystä toimitus viivästyy olennaisesti siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa eikä myyjä toimita tuotteita kohtuullisessa ajassa ostajan tekemästä kirjallisesta huomautuksesta. Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.
 21. MYYJÄN OIKEUS PURKAA SOPIMUS
  Mikäli kauppahinnan maksu tai osa siitä viivästyy eräpäivästään, myyjällä on oikeus valintansa mukaan purkaa kauppa kokonaisuudessaan tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään. Korostamme, että myyjällä on oikeus vaatia ostajaa palauttamaan maksamattomat tavarat, mikäli laskut ovat myöhässä yli 7pv. Ostaja vastaa siitä, että tämä sopimusehto on myös kolmannen osapuolen tiedossa. Myyjällä on lisäksi oikeus purkaa kaikki ostajan kanssa tehdyt kauppasopimukset, jos ostaja haetaan yrityssaneeraukseen tai konkurssiin tai jos ostaja on muutoin todistettavasti maksukyvytön.
 22. YLIVOIMAINEN ESTE
  Seuraavat tapaukset vapauttavat myyjän sopimuksen täytäntöönpanosta, mikäli sopimus on syntynyt ennen näitä: luonnonmullistus, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytymisen tai muu vastaava este. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jäämisestä aiheutunutta välillistä tai välitöntä vahinkoa.
 23. MUUT EHDOT
  Muilta osin noudatetaan Taloteknisten tuotteiden toimitusehtoja TALTEK YT 2002.
 24. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
  Osapuolet pyrkivät ensin ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet osapuolten välisillä neuvotteluilla. Vasta, jos osapuolet eivät saa ratkaistua erimielisyyksiään kohtuullisessa ajassa, voidaan asia ratkaista soveltuvassa tuomioistuimessa. Myyntisopimuksiin liittyvät riidat ratkaistaan myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa. Tehdessään tilauksen ostaja on hyväksynyt edellä mainitut myynti- ja sopimusehdot.
ERILLISVELOITUKSET

PAKKAUSVELOITUKSET
Pakkaukset veloitetaan käytetyn materiaalin perusteella.
Pienpakkauset 0,50 – 4,00 eur

LAVAVELOITUKSET JA -HYVITYKSET
Lavaveloitukset ja -hyvitykset euroa, alv 0%

Wa’Bag lava-/häkkimaksu veloitus 14,00 eur / hyvitys 0,00 eur
Ilmastointihäkki veloitus 29,00 eur / hyvitys 0,00 eur
Ilmastointihäkin huppu veloitus 29,00 eur / hyvitys 0,00 eur

RAHDIT
Minimirahtiveloitus 45 eur ja hiab-autojen minimiveloitus 65 eur
Täsmä-/pikatoimituslisät 15-30 eur kellonajasta riippuen.

HINTOJEN TARKISTUKSET
Myyjällä on oikeus tarkistaa hintoja.