LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 1.8.2021

 1. SOVELTAMISALA
  Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, ellei muuta kirjallista sopimusta ole tehty. Nämä toimitusehdot ovat
  voimassa toistaiseksi. LVI-WaBeK Oy:llä on oikeus muuttaa näitä toimitus- ja myyntiehtoja haluamallaan tavalla. Näissä
  ehdoissa myyjä on LVI-WaBeK Oy ja ostaja on asiakas.
 2. HINNAT
  Hinnoittelun perustana käytetään toimituspäivänä voimassa olevia myyjän hinnastoja. Asiakashinnoittelu pohjautuu
  asiakkaan ja myyjän väliseen yhteiseen näkemykseen ostojen koosta.
  Mikäli asiakkaan ostot eivät toteudu suunnitellusti, on myyjällä oikeus tarkistaa hinnoittelurakennetta. Hintoihin lisätään
  kotimaan myynnissä aina kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Hinnat eivät myöskään sisällä tuotteiden
  kuljetuksesta, vakuutuksesta, asennuksesta, kokoamisesta ja/tai muista palveluista aiheutuneita kuluja. Tavaran
  kuljetusvakuutus sisältyy ostajan vakuutuksiin, mikäli ei toisin sovita. Myyjällä on oikeus tarkistaa hintoja sopimuksen
  syntymisen jälkeen, mikäli valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, raaka-aineiden hinnat, verot tai
  muut myyjästä riippumattomat kustannukset muuttuvat ennen toimituspäivää. Jollei valuuttakurssia ole erikseen
  tarjouksessa mainittu, hinta perustuu tarjouksen päiväyspäivänä voimassa olleeseen Euroopan Keskuspankin
  julkaisemaa valuuttakurssiin. Jos tämä kurssi muuttuu, myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa
  suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota ei ole kirjattu maksetuksi myyjän tilille vähintään yhtä arkipäivää ennen
  kurssin muutoksen tapahtumapäivää.
 3. VUOSIHYVITTEET
  Vuosihyvite maksetaan varastomyyntituotteista seuraavat poikkeukset huomioiden:
  Vuosihyvitettä ei makseta lämpöpumpuista, ilmanvaihtokoneista, varaajista tai em. tuoteryhmien varaosista eikä
  palvelumyyntituotteista. Vuosihyvitettä ei makseta myöskään tilaustuotteista tai projektituotteista silloin, kun ne ovat
  nettohinnoiteltu.
 4. PIENLASKUTUSKULU
  Tilauksiin, joiden loppusumma on alle 20€ (alv 0%), lisätään pienlaskutuskulu 5€ (alv 0%).
 5. TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA MYYJÄN TOIMITTAMAT ASIAKIRJAT
  Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan tai jos voimassaoloaikaa ei ole mainittu, tarjous on voimassa 30
  päivää tarjouksen päiväyksestä lukien. Suullinen tarjous ei sido myyjää, ellei sitä ole vahvistettu kirjallisesti. Myyjän
  toimittamia asiakirjoja tai niiden sisältämiä tietoja ei saa välittää kolmannelle osapuolelle ilman myyjän kirjallista
  suostumusta. Myyjä ei ole vastuussa sellaisista asiakkaan tai kolmannen osapuolelle kuuluvien oikeuksien
  loukkauksista, jotka aiheutuvat asiakkaan toimittamien piirustuksien, mallien, ohjeiden tai vastaavien asiakirjojen
  käytöstä.
 6. MYYNTISOPIMUKSEN VOIMAANTULO
  Muussa kuin tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.
  Kun myyjä on jättänyt kaupasta tarjouksen, myyntisopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän
  tarjouksen ilman muutoksia ja/tai varauksia.
 7. TILIN AKTIVOIMINEN UUDELLEEN
  Jos asiakkaalla ei ole ostoja 6 kuukauden aikana, tulee tämän ottaa yhteys vastuumyyjään ja pyytää tilin aktivoimista
  uudelleen.
 8. VOIMASSA OLEVAT TOIMITUSEHTOLAUSEKKEET
  Mikäli muuta ei ole sovittu, käytetään kotimaan kaupassa EXW-toimitusehtoa (noudetaan myyjän varastolta ja
  tehdastoimituksissa tehtaan varastolta) ja kansainvälisessä tehdastoimituksessa EXW-toimitusehtoa (toimittavan
  tehtaan varasto).
 9. TAKUU
  Ostajan on ilmoitettava 7 arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottohetkestä lukien toimituksen virheestä. Tuotteille
  myönnetään takuu näissä toimitusehdoissa todetulla tavalla. Takuuaika on ko tuotteen valmistajan ilmoittama
  takuuaika. Takuuaika on ilmoitettu tuotteen mukana toimitettavissa asiakirjoissa tai valmistajan internet-sivuilla. Mikäli
  toimituksen yksityiskohdista on sovittu asiakkaan ja tavaran valmistajan kesken suoraan, reklamaatio tulee tehdä
  tavaran valmistajalle ja takuusta vastaa silloin tavaran valmistaja. Myyjä sitoutuu valintansa mukaan joko toimittamaan
  uuden tuotteen veloituksetta, korjaamaan viallisen tuotteen veloituksetta tai hyvittämään asiakkaalle kohtuullisissa
  määrin kyseisen tuotteen laskutusarvon kokonaan tai osittain. Takuu raukeaa, jos: a) Myyjän säilytyksestä, sijoittelusta,
  asennuksesta, kokoonpanosta, valvonnasta, huollosta ja/tai käytöstä antamia ohjeita ei ole noudatettu
  kokonaisuudessaan; b) ostaja tai kolmas osapuoli on käsitellyt tai muokannut myyjän toimittamia tuotteita ilman myyjän
  kirjallista lupaa c) ostaja ei ole suorittanut velvoitteitaan myyjää kohtaan. Tuotetakuu ei kata kuljetuksen aikana
  tapahtunutta vauriota. Ostajan tulee toimittaa myyjän pyynnöstä viallinen tuote tai viallinen osa myyjälle. Ellei
  valmistajan takuuehdoissa ole toisin todettu, tuotteen korjaaminen tai uuden tuotteen toimittaminen ei pidennä tuotteen
  takuuaikaa. Takuuseen perustuva vaatimus on esitettävä myyjälle kirjallisesti takuuaikana ja 7 arkipäivän kuluessa siitä,
  kun takuun kattava vika on havaittu. Jälleenmyyjän harjoittamassa kuluttajakaupassa on takuuseen perustuva vaatimus
  estettävä takuuaikana ja 2 kuukauden kuluessa siitä, kun takuun kattava vika on ilmennyt. Valmistajan takuuehdot
  rajoittavat lisäksi myyjän ja tavaran valmistajan virhevastuuta. Ellei valmistajan takuuehdoissa ole ilmoitettu laajempaa
  korvausvastuuta, korvaa myyjä/valmista ainoastaan virheen poistamiseen liittyvät kuljetuskustannukset.
  Myyjä/valmistaja ei ole velvollinen korvaamaan muita välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Asiakas on velvollinen hoitamaan
  reklamaatiot suoraan tuotevalmistajan kanssa, mikäli LVI-WaBeK Oy:stä näin pyydetään.
 10. TAVARAN OMINAISUUDET
  Tavaroiden tulee toimitusajankohtaan täyttää voimassa olevien lakien ja säädösten vaatimukset. Mikäli näissä tapahtuu
  muutoksia myyjän antaman tarjouksen jälkeen, tulee sopimusta muuttaa, mikäli muutos vaikuttaa kustannuksiin,
  toimitusaikaan tai muihin sopimusolosuhteisiin. Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain
  sopimuksessa määriteltyjen tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen ja
  toimitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.
 11. VIIVÄSTYS
  Myyjän ja ostajan on viipymättä ilmoitettava toisilleen, mikäli oma suoritus tulee viivästymään.
  Samalla on ilmoitettava syy siihen. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia myyjää toimittamaan tavaraa, mikäli olosuhteet
  myyjän ja ostajan välillä ovat olennaisesti muuttuneet alkuperäisen sopimuksen ajankohdasta. Viivästyminen ei oikeuta
  ostajaa laiminlyömään laskun maksua. Ostajalla on kuitenkin oikeus purkaa sopimus kirjallisella ilmoituksella, jos myyjä
  edellä mainitun viivästyksen jälkeen ei edelleenkään saa sopimuksen mukaisia tuotteita toimitettua ostajan kanssa
  kirjallisesti sovitussa kohtuullisessa ajassa. Purkaminen edellyttää kuitenkin sitä, että ostaja on reklamoinut myyjää 7
  päivän kuluessa myyjän ilmoittamasta uudesta toimitusajasta. Mikäli viivästys johtuu myyjästä ja osapuolet ovat
  sopineet kirjallisesti sitovasta toimitusajasta, ostajalla on oikeus saada korvaus viivästyksen aiheuttamista välittömistä
  vahingoista. Korvauksen määrä on enintään 0,5 % myöhästyneiden tavaroiden arvosta (alv 0 %) kutakin toimituspäivän
  jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvaus on edellä sanotusta huolimatta korkeintaan 7,5 % myöhästyneiden tavaroiden
  arvosta (alv 0 %). Korvausvaatimus tulee esittää 7 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjä ei ole vastuussa myyjän
  tavarantoimittajan aiheuttamasta toimituksen viivästymisestä.
  Toimitusaikoihin lisätään myös aika, jonka ostaja on myöhässä sopimuksen mukaisten tai muuten kohtuudella ostajan
  vastattavaksi kuuluvien velvoitteiden täyttämisessä.
 12. TUOTTEEN AIHEUTTAMA HENKILÖ- TAI ESINEVAHINKO (TUOTEVASTUU)
  Myyjä ei vastaa toimittamansa tuotteen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen
  tai on tällaisen vahingon seuraus. Myyjä ei myöskään vastaa toimittamansa tuotteen aiheuttamasta vahingosta, joka
  kohdistuu ostajan valmistamaan tuotteeseen tai ostajan valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen. Mikäli myyjää
  vastaan nostetaan kanne, jossa vaaditaan toimenpiteitä ja/tai korvauksia tuotteen aiheuttaman, edellä kuvatun
  vahingon perusteella, ostaja sitoutuu vapauttamaan myyjän vastuusta sekä puolustamaan myyjää omalla
  kustannuksellaan ja maksamaan kaikki oikeudenkäynnissä maksettavaksi määrättävät kulut ja vahingonkorvaukset
  sekä kaikki oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset (mukaan lukien asianajokulut). Myyjä vastaa toimittamansa
  tuotteen yksityishenkilölle aiheuttamasta vahingosta, mikäli myyjä on vastuussa vahingosta tuotevastuulain nojalla, ja
  korvaa nämä vahingot tuotevastuulain mukaisesti. Muissa tapauksissa myyjiä ohjeistaa ko henkilöä esittämään
  vaatimukset sille taholle, joka on tuotevastuulain mukaisesti vastuussa tuotteen aiheuttamasta vahingosta.
 13. VASTUUNRAJOITUS
  Myyjä on velvollinen korvaamaan ainoastaan näissä toimitus- ja myyntiehdoissa todetut ostajalle aiheutuneet välittömät
  vahingot. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan muita välittömiä vahinkoja. Myyjä ei ole velvollinen velvollinen
  korvaamaan ostajalle välillisiä vahinkoja.
 14. KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN JA OSTAJAN RAPORTOINTIVELVOLLISUUS
  Mikäli maksuajasta ei ole muuta sovittu, on se neljätoista (14) pv netto. Myyjällä on yksipuolinen oikeus maksuajan pidentämiseen 30 päivään netto, sekä maksuajan lyhentämiseen joko 7 päivään netto tai käteiskauppaan. Maksuaika lasketaan laskutuspäivästä. Mikäli
  lasku on joltakin osin virheellinen, on se virheettömältä osin maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli yksikin laskuista
  on erääntynyt ja jäänyt maksamatta tai mikäli ostaja on haettu yrityssaneeraukseen, konkurssiin tai mikäli ostaja on
  muutoin maksukyvytön, kaikki laskut myyjältä ostajalle erääntyvät maksettaviksi heti laskuihin merkityistä eräpäivistä
  huolimatta, jos myyjä niin kirjallisesti vaatii. Ostajan on maksettava lasku tämän sopimuksen mukaisesti, vaikka ostaja
  riitauttaisi toimituksen. Luotollisen asiakkaan on raportoitava myyjälle maksukykynsä alentumisesta.
 15. VIIVÄSTYSKORKO JA PERINTÄKULUT
  Mahdolliset maksuvaatimukset lähetetään sähköisesti. Maksun viivästyessä viivästysajalta peritään 16 %:n viivästyskorko. Kuluttaja-asiakkaiden osalta noudatetaan kuitenkin
  kulloinkin voimassa olevaa, korkolain mukaista viivästyskorkoa. Myyjällä on oikeus periä myös kohtuulliset perintäkulut.
 16. OSTAJAN VAKUUDET JA MYYJÄN OIKEUS OLLA TOIMITTAMATTA TAVAROITA
  Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjällä on
  oikeus vaatia tämän jälkeenkin vakuutta kauppahinnan maksamisesta, mikäli perusteltuja syitä olettaa, että
  kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus olla toimittamatta tavaroita, jos ostaja ei ole maksanut
  erääntyneitä myyjän ostajalle lähettämiä laskuja kokonaisuudessaan, ostaja ei ole toimittanut sovittua tai myyjän
  vaatimaa vakuutta tai ostajan luottoraja on ylittynyt tai uhkaa ylittyä. Myyjän oikeus olla toimittamatta tavaroita jatkuu
  niin kauan, kunnes edellä mainitut asiat ovat kunnossa. Ostajalla ei ole oikeutta esittää tästä viivästyksestä johtuvia
  korvausvaatimuksia.
 17. OMISTUSOIKEUS JA VAHINGONVAARA
  Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun tavara on täysin maksettu. Vahingonvaara siirtyy ostajalle kuitenkin
  tavaran vastaanotossa, vaikka kauppahintaa ei olisikaan maksettu. Ostaja on velvollinen huolehtimaan hyvin tavarasta
  myyjän omistusoikeuden ajan ja vakuuttamaan sen omalla kustannuksellaan. Mikäli laskut ovat erääntyneitä eikä
  tavaraa ole asennettu, ostaja on velvollinen omalla kustannuksellaan palauttamaan maksamattomat tavarat.
 18. VASTAANOTTO-, ASENNUS- JA KÄYTTÖTARKASTUS
  Ostajan tai tämän edustajan on tavaraa vastaanottaessaan tarkastettava, että toimitus on lähetysluettelon mukainen ja
  että se on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Kuljetusvahingosta ja puutteesta, joka havaitaan tavaraa vastaanotettaessa,
  on ilmoitettava välittömästi rahdinkuljettajalle. Puutteesta ja vahingosta on tehtävä merkintä rahtikirjaan ja
  asianmukainen reklamaatio myyjälle. Jos vaaranvastuu on asiakkaalla ja tavara tuhoutuu, katoaa, huonontuu tai
  vähenee myyjästä riippumattomasta syystä, asiakkaan on tästä huolimatta maksettava kauppahinta.
 19. RAHDIT
  Rahdit veloitetaan erillisten rahtiveloitusperusteiden mukaisesti.
 20. TAVARAN PALAUTUKSET
  Myyjän varaston kautta toimitetun tavaran palautuksesta on aina sovittava etukäteen myyjän edustajan kanssa ja
  palautuksen on tapahduttava välittömästi sopimuksen jälkeen. Myyjä ei suorita hyvityksiä ilman sopimusta palautetuista
  tavaroista. Tavarapalautuksen hyväksymisen ehtona on, että tavara pakkauksineen on palautettaessa täysin virheetön
  ja palautettu rahtivapaasti myyjän varastolle. Hyväksytyn tavarapalautuksen hyvitysarvosta vähennetään 35 %
  kuitenkin vähintään 30 euroa (alv 0 %) käsittely- ym. kulujen peittämiseksi. Valmistajalle menevät palautukset
  käsitellään valmistajan palautusehtojen mukaisesti ja hyvitys ostajalle tapahtuu valmistajan hyvitettyä palautuksen
  myyjälle.
 21. OSTAJAN OIKEUS PURKAA SOPIMUS
  Ostajalla on oikeus purkaa tehty kauppasopimus virheelliseltä tai viivästyneeltä osaltaan, mikäli myyjän toimitus
  poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta korjata kohtuullisessa ajassa, vaikka ostaja on seitsemän (7) arkipäivän
  kuluessa tavaran vastaanottopäivästä tehnyt kirjallisen huomautuksen asiasta tai mikäli myyjästä johtuvasta syystä
  toimitus viivästyy olennaisesti siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa eikä myyjä toimita tuotteita
  kohtuullisessa ajassa ostajan tekemästä kirjallisesta huomautuksesta. Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu
  tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa
  tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos
  kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.
 22. MYYJÄN OIKEUS PURKAA SOPIMUS
  Mikäli kauppahinnan maksu tai osa siitä viivästyy eräpäivästään, myyjällä on oikeus valintansa mukaan purkaa kauppa
  kokonaisuudessaan tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut. Myyjällä on
  purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee
  viivästymään. Korostamme, että ostajalla on velvollisuus palauttaa maksamattomat tavarat, mikäli laskut ovat
  myöhässä yli 7pv. Ostaja vastaa siitä, että tämä sopimusehto on myös kolmannen osapuolen tiedossa. Myyjällä on
  lisäksi oikeus purkaa kaikki ostajan kanssa tehdyt kauppasopimukset, jos ostaja haetaan yrityssaneeraukseen tai
  konkurssiin tai jos ostaja on muutoin todistettavasti maksukyvytön.
 23. YLIVOIMAINEN ESTE
  Seuraavat tapaukset vapauttavat myyjän sopimuksen täytäntöönpanosta, mikäli sopimus on syntynyt ennen näitä:
  luonnonmullistus, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai
  tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytymisen
  tai muu sellainen este. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia
  verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen
  korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jäämisestä aiheutunutta välillistä tai välitöntä vahinkoa.
 24. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
  Kaikki myyntisopimukseen liittyvät riidat ratkaistaan myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa. Tehdessään tilauksen ostaja
  on hyväksynyt em. myynti- ja sopimusehdot.

LIITE LVI-WABEK OY:N YLEISIIN MYYNTI- JA TOIMITUSEHTOIHIN

PAKKAUS- JA LAVAVELOITUKSET
Pienpakkaus 1 eur
Pakkaus- ja lavamaksut 2 eur – 60 eur tilauksen arvosta riippuen

MITTAUSVELOITUKSET
Asiakkaan tilausta varten mitattavasta ja katkaistavasta kaapelista ja ecoflexistä perimme mittausveloituksen.
Putket 10-28 mm 6 eur/katkaisu
Putket 29-160 mm 12 eur/katkaisu
Muoviputkielementit 45 eur/katkaisu

RAHDIT
Minimirahtiveloitus 30 eur
Hiab-autojen rahtiveloitus 65 eur

HINTOJEN TARKISTUKSET
Myyjällä on oikeus tarkistaa hintoja.