Skomakarböle, Hfrs

+358 20 7032 555

Hertonäs, Hfrs

+358 20 1550 269

Tammerfors

+358 20 7032 552

Lempäälä

+358 20 1555 257

Jyväskylä

+358 20 7032 553

Uleåborg

+358 20 7032 550

LVI-WaBeK Oys allmänna försäljnings- och leveransvillkor från och med 1.3.2024

 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE
  Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller om inte annat skriftligen överenskommits. Dessa leveransvillkor gäller tills vidare. LVI-WaBeK Oy förbehåller sig rätten att ändra dessa försäljnings- och leveransvillkor när det finner det lämpligt. I dessa villkor är säljaren LVI-WaBeK Oy och köparen kunden.
 2. PRISER
  Priserna grundar sig på säljarens prislistor som gäller på leveransdagen. Kundpriserna grundar sig på en ömsesidig överenskommelse mellan kunden och säljaren om inköpets storlek. Om kundens inköp inte förverkligas som planerat har säljaren rätt att revidera prisstrukturen. Vid inhemsk försäljning läggs alltid moms till priserna. I priserna ingår inte heller kostnader för transport, försäkring, installation, montering och/eller andra tjänster. Om inget annat avtalats ingår transportförsäkringen för varorna i köparens försäkringsbrev. Säljaren har rätt att revidera priserna efter det att avtalet ingåtts i händelse av förändringar i växelkurser som direkt påverkar importpriserna, råvarupriser, skatter eller andra kostnader som säljaren inte kan påverka före leveransdagen. Om växelkursen inte uttryckligen anges i erbjudandet ska priset baseras på den växelkurs som offentliggjorts av Europeiska centralbanken på dagen för erbjudandet. Om denna kurs ändras har säljaren rätt att ändra priset i euro proportionellt för den del av köpeskillingen som inte har krediterats säljarens konto minst en arbetsdag före dagen för ändringen av kursen.
 3. ÅRLIGA FÖRMÅNER
  Den årliga rabatten betalas för produkter som säljs från lager, med följande undantag: Ingen årlig kredit betalas för värmepumpar, ventilationsutrustning, värmeväxlare eller reservdelar för dessa produktkategorier, och inte heller för produkter som säljs för tjänster. Den årliga bonusen betalas inte heller för avtalsprodukter, återvinning av fakturor eller projektprodukter när de är nettoprissatta.
 4. FAKTURERINGSAVGIFT FÖR SMÅ BESTÄLLNINGAR
  Beställningar med ett sammanlagt värde på mindre än 20 euro (moms 0 %) kommer att omfattas av en liten fakturaavgift på 5 euro (moms 0 %).
 5. ANBUDETS GILTIGHETSTID OCH DOKUMENT LEVERERADE AV SÄLJAREN
  Säljarens erbjudande är giltigt under den period som anges i erbjudandet eller, om ingen period anges, under 7 dagar från och med dagen för erbjudandet. Kopparerbjudanden är alltid giltiga i 20 timmar efter det att erbjudandet lämnats in. Ett muntligt anbud är inte bindande för säljaren om det inte bekräftas skriftligen. De handlingar som säljaren tillhandahåller eller den information som finns i dem får inte överföras till tredje part utan säljarens skriftliga medgivande. Säljaren är inte ansvarig för eventuella intrång i kundens eller tredje mans rättigheter som uppstår genom användning av ritningar, modeller, anvisningar eller liknande dokument som tillhandahållits av kunden. Om säljaren säljer produkter i stor skala för kundens räkning, är kunden ändå ansvarig och skyldig att kontrollera kvantiteterna i kvantitetskalkylen utan att bli ombedd att göra det.
 6. IKRAFTTRÄDANDE AV FÖRSÄLJNINGSAVTAL
  Vid försäljning som inte grundar sig på en offert ska avtalet träda i kraft när säljaren har bekräftat beställningen eller levererat varorna. Om säljaren har lagt fram ett anbud, träder försäljningsavtalet i kraft när köparen har meddelat att han eller hon accepterar säljarens anbud utan ändringar och/eller förbehåll.
 7. ÅTERAKTIVERING AV KONTO
  Om kunden inte har gjort några inköp inom 5 månader ska han/hon kontakta den ansvariga säljaren och begära att kontot återaktiveras.
 8. GÄLLANDE KLAUSULER OM LEVERANSVILLKOR
  Om inte annat har avtalats, används i inrikeshandel finska leveransvillkor NOL (varan hämtas från säljarens lager eller från fabriks lager när det gäller fabriksleveranser) och leveransvillkor EXW när det gäller internationella fabriksleveranser (den levererande fabrikens lager).
 9. GARANTIVILLKOR OCH PERSON- OCH SAKSKADOR SOM ORSAKATS AV PRODUKTERNA
  Köparen måste meddela säljaren inom 7 arbetsdagar efter mottagandet av varorna om eventuella fel i leveransen. Produkterna är garanterade på det sätt som anges i dessa leveransvillkor. Garantitiden är den garantitid som anges av tillverkaren av produkten i fråga. Garantitiden anges i de dokument som medföljer produkten eller på tillverkarens webbplats. Om detaljerna för leveransen har avtalats direkt mellan kunden och varutillverkaren ska reklamationen göras till varutillverkaren och garantin är då varutillverkarens ansvar. Säljaren förbinder sig att efter eget gottfinnande antingen leverera en ny produkt utan kostnad, reparera en defekt produkt utan kostnad eller ersätta kunden för hela eller en del av fakturavärdet för produkten i fråga, inom rimliga gränser. Garantin ska upphöra att gälla om: a) säljarens anvisningar för förvaring, placering, installation, montering, övervakning, underhåll och/eller användning inte har följts till fullo, b) köparen eller en tredje part har hanterat eller ändrat de produkter som säljaren har levererat utan säljarens skriftliga medgivande, c) köparen har underlåtit att fullgöra sina förpliktelser gentemot säljaren. Produktgarantin täcker inte skador under transport. Köparen ska leverera den defekta produkten eller den defekta delen till säljaren utan separat begäran. Om inte annat anges i tillverkarens garantivillkor förlänger inte reparationen av produkten eller leveransen av en ny produkt produktens garantitid. Ett anspråk enligt garantin ska göras skriftligen till säljaren inom garantitiden och inom 7 arbetsdagar efter upptäckten av det fel som omfattas av garantin. Vid konsumenttransaktioner som utförs av återförsäljaren måste ett anspråk enligt garantin förhindras inom garantiperioden och inom två månader från den dag då det fel som omfattas av garantin blev uppenbart. I tillverkarens garantivillkor begränsas också säljarens och varutillverkarens ansvar för defekter. Om inte tillverkarens garantivillkor föreskriver ett mer omfattande ansvar, täcker säljaren/tillverkaren endast transportkostnaderna för att avhjälpa felet. Säljaren/tillverkaren är inte ansvarig för andra direkta eller indirekta skador. Kunden är skyldig att behandla klagomål direkt med produkttillverkaren om LVI-WaBeK Oy uppmanas att göra det. Om säljaren levererar planer som en del av produkterna, t.ex. planer för golvvärme, är köparen skyldig att kontrollera eller låta kontrollera dessa planer av en tredje part innan beställningen görs och installationsarbetet inleds. Avtalen mellan säljaren och köparen regleras av finsk lag, med undantag för lagvalsbestämmelser. Säljaren är inte ansvarig för skador som den levererade produkten orsakar på fast eller lös egendom eller som en följd av sådana skador. Säljaren är ansvarig för person- och sakskador som orsakats en privatperson om säljaren är ansvarig för skadan enligt produktansvarslagen.
 10. VARANS EGENSKAPER
  Vid leveranstillfället ska varorna uppfylla kraven i gällande lagar och förordningar. Om de förändras efter att säljaren har gett sitt anbud, ska avtalet förändras om förändringen påverkar kostnader, leveranstid eller andra avtalsförhållande. Försäljaren är ansvarig för varans kvalitet och andra egenskaper endast enligt de uppgifter som har definierats i avtalet. Köparen är ansvarig för riktigheten av de informationer köparen har gett säljaren om varans användningssyfte och leverans.
 11. FÖRDRÖJNING
  Säljaren och köparen ska informera varandra omedelbart om deras egen utförande blir fördröjd. Samtidigt ska orsaken deklareras. Köparen har inte rätt att kräva leverans av produkten av säljaren om omständigheterna mellan säljaren och köparen har förändrats väsentligt efter den tid då det originella avtalet var gjort. Dröjsmålet berättigar inte köparen till utebliven betalning av fakturan. Köparen har i alla fall rätt att häva avtalet med en skriftlig underrättelse om säljaren inte kan efter ovannämnd fördröjning leverera avtalsmässiga produkter under en skälig tid som avtalas skriftligt med köparen. Hävanden förutsätter ändå att köparen har reklamerat till säljaren under 7 dagar från och med den nya leveranstiden underrättad av säljaren. Om fördröjningen är förorsakad av säljaren och parterna har överenskommit skriftligt om en förbindande leveranstid, har köparen rätt att få kompensation för de direkta skador som fördröjningen har förorsakat. Kompensationen är inte mera än 0,5 % av värdet av dem fördröjde produkterna (moms 0 %) per varje full vecka efter leveransdagen. Trots ovannämnt är kompensationen högst 7,5 % av värdet av dem fördröjde produkterna. Ersättningsyrkande ska underrättas under 7 vardagar från och med leveransdagen. Säljaren är inte ansvarig för leveransfördröjningar förorsakade av leverantören. Till leveranstider läggas också den tid som köparen ligger efter med uppfyllningen av avtalsmässiga förpliktelser eller förpliktelser som köparen är till en skälig grad ansvarig för.
 12. ANSVARSBEGRÄNSNING
  Säljaren är förpliktad att ersätta endast direkta skador för köparen som är nämnda i dessa leverans- och försäljningsvillkor. Säljaren är inte förpliktad att ersätta andra direkta skador. Säljaren är inte förpliktad att ersätta medelbara skador till köparen.
 13. BETALNING AV KÖPESKILLINGEN OCH KÖPARENS RAPPORTERINGSPLIKT
  Om inget annat avtalats är betalningstiden fjorton (14) dagar netto. Betalningstiden räknas från fakturadatumet. Om fakturan är felaktig i något avseende ska den korrekta delen av fakturan betalas senast på förfallodagen. Om någon faktura är förfallen och obetald, eller om köparen har förklarats i konkurs eller är under konkursförvaltning, eller om köparen på annat sätt är insolvent, ska alla fakturor från säljaren till köparen förfallas och betalas omedelbart, trots de förfallodagar som anges på fakturorna, om säljaren skriftligen begär det. Köparen ska betala fakturan i enlighet med detta avtal även om köparen bestrider leveransen. En kreditvärdig kund ska till säljaren rapportera varje försämring av sin betalningsförmåga.
 14. DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH INDRIVNINGSKOSTNADER
  Om betalningen försenas debiteras en ränta på 16 % för den försenade perioden. För konsumentkunder ska dock den vid tidpunkten gällande dröjsmålsräntan tillämpas i enlighet med räntelagen. Säljaren har också rätt att ta ut skäliga inkassokostnader.
 15. KÖPARENS SÄKERHETER OCH SÄLJARENS RÄTT ATT INTE LEVERERA VARORNA
  Om det har avtalats om ställningen av en säkerhet, ska säkerheten ges före leveransen av varan börjar. Också efter det har säljaren rätt att kräva en säkerhet för betalningen av köpeskillingen om det finns grundade orsaker att anta att köpeskillingen kunde lämnas obetalad delvis eller i sin helhet. Säljaren har rätt att inte leverera varorna om köparen inte har betalat förfallna fakturor säljaren har sänt till köparen i deras helhet, om köparen inte har levererat säkerheten mot avtalet eller säljarens krav, eller om köparens kreditlimit antingen hotas av överskridelse eller om den redan har överskridats. Säljarens rätt att inte leverera varorna fortsätter tills alla ovannämnda
  aspekterna är i ordning. Köparen har inte rätt att kräva ersättningar som är förorsakade av denna fördröjning.
 16. ÄGANDERÄTT OCH SKADERISK
  Köparen får äganderätten till varan när varan är betalad i sin helhet. Skaderisken överföras ändå till köparen vid mottagandet av varan fast köpeskillingen inte vore betalad. Köparen är förpliktad att sköta varan väl under säljarens äganderätt och att försäkra varan på sin egen kostnad. Om fakturorna har förfallit och varan är oinstallerad, är köparen förpliktad att återställa obetalade varorna på sin egen kostnad.
 17. MOTTAGNINGS-, INSTALLATIONS- OCH DRIFTKONTROLL
  När varan mottags, ska köparen eller köparens agent kontrollera att leveransen är försändelsenotsmässig och att den är utvändigt oskadad. Transportskador och brister som märks när varan mottags ska rapporteras genast till fraktföraren. Brister och skador ska antecknas i fraktlistan och en vederbörlig reklamation ska göras till säljaren. Om skaderisken hör till köparen och varan förstörs, försvinner, försämras eller förminskas av en orsak som är oberoende av säljaren, ska köparen i alla fall betala köpskillingen.
 18. FRAKTER OCH AVGIFTER FÖR TJÄNSTER
  Frakt-, förpacknings- och andra serviceavgifter debiteras enligt särskilda debiteringsgrunder.
 19. ÅTERSTÄLLANDET AV VARAN
  Återställandet av varan levererad via säljarens lager ska alltid ha avtalats på förhand med en agent av säljaren och återställandet måste händas genast efter avtalet har gjorts. Säljaren betalar inga ersättningar utan ett avtal om återställde varor. För att återställandet kan accepteras, ska varan med sin förpackning vara helt felfri vid återställandet och återställd fraktfritt till säljarens lager. 35 %, men åtminstone 30 euro (moms 0 %), ska avräknas från gottgörelsevärden av en accepterad återställande för att täcka bearbetning och andra kostnader. Återställandena till tillverkaren behandlas enligt tillverkarens återställandevillkor och ersättningen till köparen kommer att betalas efter tillverkaren har ersatt återställandet till säljaren.
 20. KÖPARENS RÄTT ATT HÄVA AVTALET
  Köparen har rätt att häva ett slutit avtal till dess felaktig eller fördröjd del om säljarens leverans viker väsentligt av vad som var överenskommen och bristen rättas inte under en skälig tid fast köparen har under sju (7) vardagar från och med varans mottagandedag gjort en skriftlig anmärkning, eller om leveransen blir väsentligt fördröjd förorsakad av säljaren och denna fördröjning förorsakar oskäliga nackdelar till köparen och säljaren inte levererar produkterna under en skälig tid från och med köparens skriftliga anmärkning. Om köpeobjektet är en vara som var tillverkad särskilt till köparen enligt köparens instruktioner och önskningar och säljaren inte kan nytta av varan på ett annat sätt utan märkbara förluster, får köparen häva köpet på grund av säljarens fördröjning endast när denna fördröjning förorsakar att köpare inte kan nå köpets syfte till en väsentlig grad.
 21. SÄLJARENS RÄTT ATT HÄVA AVTALET
  Om betalning av köpeskillingen eller en del av den blir försenad över förfallodagen, har säljaren rätt enligt sitt val att häva köpet i sin helhet eller den del av köpet vars varor köparen inte ännu har mottagit. Säljaren har hävningsrätt också när det är evident på grund av köparens underrättelse eller på grund av andra orsaker att köparens betalning kommer att bli fördröjd. Vi understryker att köparen är förpliktad att återställa obetalade varorna om fakturorna är sena över 7 dagar. Köparen är ansvarig för att också den tredje parten vet detta avtalsvillkor. Säljaren har också rätt att häva alla avtal gjort med köparen om köparen blir ansökt till företagssanering eller konkurs eller om köparen är på ett annat sätt bevisligen oförmögen att betala.
 22. OÖVERSTIGLIGT HINDER
  Följande händelser friar säljaren från verkställigheten av avtalet om avtalet har gjorts före dessa: naturkatastrof, brand, maskinfel eller liknande störning, strejk, arbetsavstängning, krig, mobilisering, export- eller importförbud, brist på transportmedel, slutat tillverkande, avbrott av allmän trafik eller eldistribution eller liknande hinder. Säljaren är också inte förpliktad att verkställa avtalet när det kräver oskäliga uppoffringar i jämförelse med de fördelar som köparen får. Säljaren är inte förpliktad att ersätta till köparen de direkta eller medelbara skador som är förorsakade av att avtalet inte verkställdes.
 23. ANDRA VILLKOR
  I övrigt ska leveransvillkoren för tekniska byggprodukter TALTEK YT 2002 gälla.
 24. AVGÖRANDE AV KONTROVERSER
  Parterna ska först försöka lösa eventuella meningsskiljaktigheter genom förhandlingar mellan parterna. Endast om parterna inte kan lösa sina meningsskiljaktigheter inom en rimlig tidsperiod kan frågan avgöras av en lämplig domstol. Tvister som rör köpeavtal avgörs av tingsrätten i säljarens hemvist. Genom att göra en beställning har köparen godkänt ovanstående försäljnings- och avtalsvillkor.


  SEPARATA AVGIFTER

  FÖRPACKNINGSAVGIFTER
  Förpackningen debiteras på grundval av det material som används.
  Små förpackningar 0,50 – 4,00 eur

  DEBITERING OCH KREDITERING AV PALLAR
  Palettkostnader och rabatter EUR, moms 0 %.
  Wa’Bag pall-/bur: avgift 14,00 eur / kredit 0,00 eur.
  Burar för luftkonditionering: avgift 29,00 eur / kredit 0,00 eur
  Huvor för burar: avgift 29,00 eur / kredit 0,00 eur

  FRAKT
  Minimiavgift 45 euro, minimiavgift för hiab-bilar 65 euro.
  Tilläggsavgifter för expressleveranser 15-30 euro beroende på tid på dagen.

  PRISJUSTERINGAR
  Säljaren har rätt att revidera priserna.