LVI-WaBeK Oys allmänna försäljnings- och leveransvillkor från och med 1.8.2021

 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE
  Dessa försäljnings- och leveransvillkor tillämpas om andra skriftliga kontrakt inte har gjorts. Dessa leveransvillkor är i kraft tillsvidare. LVI-WaBeK Oy har rätt att förändra dessa försäljnings- och leveransvillkor enligt sina intressen. I dessa villkor innebär säljaren LVI-WaBeK Oy och köparen innebär kunden.
 2. PRISER
  Som prissättningens grund används säljarens prislistor som är i kraft på leveransdagen. Priser på andra varor än lagervaror avtalas från fall till fall. Kundens prissättning baseras på en gemensam uppfattning mellan kunden och säljaren om storleken på köpen. Om kundens köp inte går som planerat har säljaren rätt att kontrollera prisstrukturen. I inrikeshandel ska gällande moms läggas till priserna. Priserna innehåller också inga kostnader förorsakade av transportering, försäkring, installering eller hopsättning av varan och/eller av andra service. Varans transportförsäkring hör till köparens försäkringar om annat inte har avtalats. Säljaren har rätt att justera priserna efter kontraktet har gjorts om valutakurser, som direkt påverkar importprisen, priser på råvaror, skatter eller andra kostnader som är oberoende av säljaren, förändras före leveransdagen. Om valutakursen inte har nämnts skilt i anbudet, grundar prisen sig på valutakursen publicerad av Europeiska centralbanken som är gällande på anbudets datum. Om denna kurs förändras, har säljaren rätt att till samma grad förändra den del av prisen i euro som inte har bokförts som betalad till säljarens konto åtminstone en vardag före dagen då kursen förändrades.
 3. ÅRLIGA FÖRMÅNER
  Den årliga rabatten utgår för lagerförsäljningsprodukter med följande undantag: Den årliga ersättningen utgår inte för värmepumpar, ventilationsaggregat, ackumulatorer eller reservdelar för ovanstående produktgrupper, ej heller serviceförsäljningsprodukter. Årsrabatten betalas inte heller ut för prenumerationsprodukter eller projektprodukter när de är nettoprissatt.
 4. FAKTURERINGSAVGIFT FÖR SMÅ BESTÄLLNINGAR
  För beställningar med ett totalbelopp på mindre än € 20 (moms 0%) tillkommer en faktureringsavgift på € 5 (moms 0%).
 5. ANBUDETS GILTIGHETSTID OCH DOKUMENT LEVERERADE AV SÄLJAREN
  Säljarens anbud är i kraft antingen under tiden nämnt i anbuden eller, om giltighetstiden inte har nämnts, 30 dagar från och med anbudsdatum. Ett muntligt anbud förpliktar inte säljaren om det inte har bekräftats skriftligt. Dokument levererade av säljaren eller information som dokumenten innehåller ska inte förmedlas till en tredje part utan säljarens skriftliga tillstånd. Säljaren är inte ansvarig för sådana kränkningar av kundens eller den tredje partens rättigheter som är förorsakade av användningen av ritningar, mallar, instruktioner eller motsvarande dokument levererade av kunden.
 6. IKRAFTTRÄDANDE AV FÖRSÄLJNINGSAVTAL
  När köpet inte baserar sig på ett anbud, kommer avtalet till stånd när säljaren har bekräftat beställningen eller levererat varan. När säljaren har lämnat in ett anbud, träder försäljningskontrakten i kraft när kunden har godkänt säljarens anbud utan förändringar och/eller förbehåll.
 7. ÅTERAKTIVERING AV KONTO
  Om kunden inte har några köp inom 6 månader bör denne kontakta ansvarig säljare och begära att kontot aktiveras om igen.
 8. GÄLLANDE KLAUSULER OM LEVERANSVILLKOR
  Om inte annat har avtalats, används i inrikeshandel finska leveransvillkor NOL (varan hämtas från säljarens lager eller från fabriks lager när det gäller fabriksleveranser) och leveransvillkor EXW när det gäller internationella fabriksleveranser (den levererande fabrikens lager).
 9. GARANTI
  Köparen ska underrätta leveransfel under 7 vardagar från och med mottagandet av varan. Varorna beviljas garanti enligt dessa leveransvillkor. Garantitiden är den tid som har nämnts av varans tillverkare. Garantitiden är tillkännagiven i dokument som levereras med varan eller på tillverkarens internetsidor. Om leveransdetaljer har avtalats direkt av kunden och tillverkaren, ska
  reklamationen göras till varans tillverkare och tillverkaren är ansvarig för garantin. Säljaren förbinder sig enligt sitt val att antingen leverera en ny produkt utan debitering, att reparera den felaktiga produkten utan debitering eller att gottgöra till kunden till en skälig grad den ifrågavarande produktens fakturavärde till en del eller i sin helhet. Garantin återgås om: a) Säljarens instruktioner för förvaring, placering, installering, hopsättning, kontrollering, service och/eller användning har inte följts i sin helhet; b) köparen eller en tredje parten har behandlat eller bearbetat produkterna levererade av säljaren utan säljarens skriftliga tillåtelse; c) köparen har försummat sina förpliktelser till säljaren. Produktgarantin täcker inte situationer där produkten blir skadad under transport. Köparen ska enligt säljarens anmodan leverera den felaktiga produkten eller komponenten till säljaren. Om det inte sägs annat i tillverkarens garantivillkor, förlänger reparering av produkten eller levererande av en ny produkt inte produktens garantitid. En garantibaserad anfordran ska framhållas till säljaren skriftligt under garantitiden och under 7 vardagar från och med den tid då felet täckt av garantin förekommer. När det gäller köpet mellan återförsäljare och konsument ska garantibaserad anfordran framhållas under garantitiden och under 2 månader från och med den tid då felet täckt av garantin förekommer. Tillverkarens garantivillkor avgränsar också säljarens och tillverkarens felansvar. Om ett bredare ersättningsansvar inte har nämnts i tillverkarens garantivillkor, ska säljare/tillverkare gottgöra bara de transportskostnader som har med borttagning av felet att göra. Säljaren/tillverkaren är inte förpliktad att gottgöra andra direkta eller medelbara skador. Kunden är skyldig att ta hand om reklamationer direkt till produkttillverkaren, om så begärs av LVI-WaBeK Oy.
 10. VARANS EGENSKAPER
  Varan ska vid leveranstiden uppfylla alla krav av gällande lagar och bestämmelser. Om de förändras efter att säljaren har gett sitt anbud, ska avtalet förändras om förändringen påverkar kostnader, leveranstid eller andra avtalsförhållande. Försäljaren är ansvarig för varans kvalitet och andra egenskaper endast enligt de uppgifter som har definierats i avtalet. Köparen är ansvarig för riktigheten av de informationer köparen har gett säljaren om varans användningssyfte och leverans.
 11. FÖRDRÖJNING
  Säljaren och köparen ska informera varandra omedelbart om deras egen utförande blir fördröjd. Samtidigt ska orsaken deklareras. Köparen har inte rätt att kräva leverans av produkten av säljaren om omständigheterna mellan säljaren och köparen har förändrats väsentligt efter den tid då det originella avtalet var gjort. Dröjsmålet berättigar inte köparen till utebliven betalning av fakturan. Köparen har i alla fall rätt att häva avtalet med en skriftlig underrättelse om säljaren inte kan efter ovannämnd fördröjning leverera avtalsmässiga produkter under en skälig tid som avtalas skriftligt med köparen. Hävanden förutsätter ändå att köparen har reklamerat till säljaren under 7 dagar från och med den nya leveranstiden underrättad av säljaren. Om fördröjningen är förorsakad av säljaren och parterna har överenskommit skriftligt om en förbindande leveranstid, har köparen rätt att få kompensation för de direkta skador som fördröjningen har förorsakat. Kompensationen är inte mera än 0,5 % av värdet av dem fördröjde produkterna (moms 0 %) per varje full vecka efter leveransdagen. Trots ovannämnt är kompensationen högst 7,5 % av värdet av dem fördröjde produkterna. Ersättningsyrkande ska underrättas under 7 vardagar från och med leveransdagen. Säljaren är inte ansvarig för leveransfördröjningar förorsakade av leverantören. Till leveranstider läggas också den tid som köparen ligger efter med uppfyllningen av avtalsmässiga förpliktelser eller förpliktelser som köparen är till en skälig grad ansvarig för.
 12. PERSON- ELLER SAKSKADA FÖRORSAKAD AV PRODUKTEN (PRODUKTANSVAR)
  Säljaren är inte ansvarig för skador i fast eller lös egendom som är förorsakade av en produkt säljaren har levererat eller för skador som är därav följande. Säljaren är inte heller ansvarig för skador i en produkt tillverkad av köparen eller i en produkt som innehåller en produkt tillverkad av köparen som är förorsakad av en produkt levererad av säljaren. Om en talan väcks mot säljaren där det krävs åtgärder och/eller kompensationer för skador som är förorsakade av produkten och liknar det som är beskrivet ovan, förbinder köparen sig att frikänna säljaren från ansvaret, att försvara säljaren på sin egen bekostnad och att betala alla kostnader och skadeersättningar som påförs under rättegången samt alla kostnader som är förorsakade av rättegången (inklusive advokatkostnader). Säljaren svarar för skador som en levererad produkt förorsakar för en privatperson om säljaren är ansvarig för skadorna med stöd av produktansvarslagen, och ska ersätta dessa skador enligt produktansvarslagen. I annat fall ger säljaren anvisningar till denna privatperson att ställa sina krav till den part som är enligt produktansvarslagen ansvarig för de skador som produkten har förorsakat.
 13. ANSVARSBEGRÄNSNING
  Säljaren är förpliktad att ersätta endast direkta skador för köparen som är nämnda i dessa leverans- och försäljningsvillkor. Säljaren är inte förpliktad att ersätta andra direkta skador. Säljaren är inte förpliktad att ersätta medelbara skador till köparen.
 14. BETALNING AV KÖPESKILLINGEN OCH KÖPARENS RAPPORTERINGSPLIKT
  Om inte annat har avtalats, är betalningstiden fjorton (14) dagars netto. Säljaren har ensidig rätt att förlänga betalningstiden till 30 dagar netto, och att förkorta betalningstiden till antingen 7 dagar netto eller till en kontant transaktion. Betalningstiden räknas från och med faktureringsdagen. Om någon del av fakturan är felaktig, ska dess felfria del betalas före förfallodagen. Om ens en faktura har förfallit och lämnats obetalad eller om köparen har försatts i företagssanering eller konkurs, eller om köparen är i annat fall oförmögen att betala, ska alla fakturorna från säljare till köpare förfalla till betalning genast trots förfallodagarna nämnda i fakturor om säljaren skriftligt kräver det. Köparen ska betala fakturan enligt detta avtal också när köparen har gjort eller vill göra leveransen stridig. En kund med kredit ska rapportera till säljaren om sin betalningsförmåga går ner.
 15. DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH INDRIVNINGSKOSTNADER
  Eventuella betalningsförfrågningar kommer att skickas elektroniskt. När betalningen blir fördröjd ska 16 % dröjsmålsränta indrivas. När det gäller konsumentkunder, ska ändå gällande, räntelagsmässig dröjsmålsränta användas. Säljaren har också rätt att indriva skäliga indrivningskostnader.
 16. KÖPARENS SÄKERHETER OCH SÄLJARENS RÄTT ATT INTE LEVERERA VARORNA
  Om det har avtalats om ställningen av en säkerhet, ska säkerheten ges före leveransen av varan börjar. Också efter det har säljaren rätt att kräva en säkerhet för betalningen av köpeskillingen om det finns grundade orsaker att anta att köpeskillingen kunde lämnas obetalad delvis eller i sin helhet. Säljaren har rätt att inte leverera varorna om köparen inte har betalat förfallna fakturor säljaren har sänt till köparen i deras helhet, om köparen inte har levererat säkerheten mot avtalet eller säljarens krav, eller om köparens kreditlimit antingen hotas av överskridelse eller om den redan har överskridats. Säljarens rätt att inte leverera varorna fortsätter tills alla ovannämnda
  aspekterna är i ordning. Köparen har inte rätt att kräva ersättningar som är förorsakade av denna fördröjning.
 17. ÄGANDERÄTT OCH SKADERISK
  Köparen får äganderätten till varan när varan är betalad i sin helhet. Skaderisken överföras ändå till köparen vid mottagandet av varan fast köpeskillingen inte vore betalad. Köparen är förpliktad att sköta varan väl under säljarens äganderätt och att försäkra varan på sin egen kostnad. Om fakturorna har förfallit och varan är oinstallerad, är köparen förpliktad att återställa obetalade varorna på sin egen kostnad.
 18. MOTTAGNINGS-, INSTALLATIONS- OCH DRIFTKONTROLL
  När varan mottags, ska köparen eller köparens agent kontrollera att leveransen är försändelsenotsmässig och att den är utvändigt oskadad. Transportskador och brister som märks när varan mottags ska rapporteras genast till fraktföraren. Brister och skador ska antecknas i fraktlistan och en vederbörlig reklamation ska göras till säljaren. Om skaderisken hör till köparen och varan förstörs, försvinner, försämras eller förminskas av en orsak som är oberoende av säljaren, ska köparen i alla fall betala köpskillingen.
 19. FRAKTER
  Frakter debiteras enligt särskilda fraktdebiteringsgrunder.
 20. ÅTERSTÄLLANDET AV VARAN
  Återställandet av varan levererad via säljarens lager ska alltid ha avtalats på förhand med en agent av säljaren och återställandet måste händas genast efter avtalet har gjorts. Säljaren betalar inga ersättningar utan ett avtal om återställde varor. För att återställandet kan accepteras, ska varan med sin förpackning vara helt felfri vid återställandet och återställd fraktfritt till säljarens lager. 35 %, men åtminstone 30 euro (moms 0 %), ska avräknas från gottgörelsevärden av en accepterad återställande för att täcka bearbetning och andra kostnader. Återställandena till tillverkaren behandlas enligt tillverkarens återställandevillkor och ersättningen till köparen kommer att betalas efter tillverkaren har ersatt återställandet till säljaren.
 21. KÖPARENS RÄTT ATT HÄVA AVTALET
  Köparen har rätt att häva ett slutit avtal till dess felaktig eller fördröjd del om säljarens leverans viker väsentligt av vad som var överenskommen och bristen rättas inte under en skälig tid fast köparen har under sju (7) vardagar från och med varans mottagandedag gjort en skriftlig anmärkning, eller om leveransen blir väsentligt fördröjd förorsakad av säljaren och denna fördröjning förorsakar oskäliga nackdelar till köparen och säljaren inte levererar produkterna under en skälig tid från och med köparens skriftliga anmärkning. Om köpeobjektet är en vara som var tillverkad särskilt till köparen enligt köparens instruktioner och önskningar och säljaren inte kan nytta av varan på ett annat sätt utan märkbara förluster, får köparen häva köpet på grund av säljarens fördröjning endast när denna fördröjning förorsakar att köpare inte kan nå köpets syfte till en väsentlig grad.
 22. SÄLJARENS RÄTT ATT HÄVA AVTALET
  Om betalning av köpeskillingen eller en del av den blir försenad över förfallodagen, har säljaren rätt enligt sitt val att häva köpet i sin helhet eller den del av köpet vars varor köparen inte ännu har mottagit. Säljaren har hävningsrätt också när det är evident på grund av köparens underrättelse eller på grund av andra orsaker att köparens betalning kommer att bli fördröjd. Vi understryker att köparen är förpliktad att återställa obetalade varorna om fakturorna är sena över 7 dagar. Köparen är ansvarig för att också den tredje parten vet detta avtalsvillkor. Säljaren har också rätt att häva alla avtal gjort med köparen om köparen blir ansökt till företagssanering eller konkurs eller om köparen är på ett annat sätt bevisligen oförmögen att betala.
 23. OÖVERSTIGLIGT HINDER
  Följande händelser friar säljaren från verkställigheten av avtalet om avtalet har gjorts före dessa: naturkatastrof, brand, maskinfel eller liknande störning, strejk, arbetsavstängning, krig, mobilisering, export- eller importförbud, brist på transportmedel, slutat tillverkande, avbrott av allmän trafik eller eldistribution eller liknande hinder. Säljaren är också inte förpliktad att verkställa avtalet när det kräver oskäliga uppoffringar i jämförelse med de fördelar som köparen får. Säljaren är inte förpliktad att ersätta till köparen de direkta eller medelbara skador som är förorsakade av att avtalet inte verkställdes.
 24. AVGÖRANDE AV KONTROVERSER
  Kontroverser förorsakade av tolkningar av villkor nämnda i detta dokument ska avgöras i tingsrätt i säljarens hemort. När köparen har gjort beställningen, har köparen accepterad ovannämnda försäljnings- och avtalsvillkor.


  BILAGA TILL LVI-WABEK OYS ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

  FÖRPACKNINGS- OCH PALLDEBITERINGAR
  Småförpackningar 1 e
  Förpacknings- och pallrebiteringar 2 e – 60 e beroende på beställningens värde

  MÄTNINGSDEBITERINGAR
  Kabel och ecoflex som mätas och brytas för en kundens beställning ska debiteras.
  Rör 10 – 28 mm 6,00 e/avbrytning
  Rör 29 – 160 mm 12,00 e/avbrytning
  Plaströrelement 45 e/avbrytning

  FRAKTER minimumfraktdebitering 30 e och minimumdebitering av lastbilar med lyftkranar 65 e

  JUSTERING AV PRISERNA
  Säljaren har rätt att justera priserna.