Skomakarböle, Hfrs

+358 20 7032 555

Hertonäs, Hfrs

+358 20 1550 269

Tammerfors

+358 20 7032 552

Lempäälä

+358 20 1555 257

Jyväskylä

+358 20 7032 553

Uleåborg

+358 20 7032 550

I vår koncern är den personuppgiftsansvarige moderbolaget WCOM-Group Oy.  Våra koncernföretag är LVI-WaBeK Oy, Wa-Plan Oy och Metec Oy. WCOM-Group Oy för ett gemensamt register över de personuppgifter som samlas in.  Vi hoppas att våra kunder granskar denna policy och om de använder våra tjänster accepterar kunderna villkoren i denna integritetspolicy. Tjänsterna har även egna tjänstespecifika användarvillkor och integritetspolicy som kompletterar koncernens gemensamma integritetspolicy. Om det finns tjänstespecifika tillägg ger den tjänstespecifika dataskyddsinformationen mer information om dataskyddspraxisen för varje tjänst.

Behandling av personuppgifter i WCOM-Group Oy:s tjänster:

Koncernen WCOM-Group har åtagit sig att skydda sina användares integritet i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning.

1. Vilka uppgifter behandlas om mig?

Vi samlar in användarnas personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i avsnitt 2 i denna integritetspolicy.

Uppgifter som tillhandahållits av användaren eller som kan användas för identifiering:
– namn, telefonnummer, e-postadress
– registreringsinformation som krävs för ett digitalt konto, till exempel användarnamn och lösenord eller någon annan individuell identifierare
– kundfeedback, kontakter och avbokningsinformation
– tillstånd och samtycke
– andra uppgifter som samlats in från användaren

Uppgifter som baserar sig på användningen av tjänsterna:
– Användnings- och bläddringsuppgifter gällande funktioner av vårt service
– Den sida från vilken användaren har kommit åt vår webbplats, terminalenhetens modell, personlig terminal och/eller cookie-ID, datainsamlingskanal (webbläsare, mobil webbläsare, applikation), webbläsarversion, IP-adress, session-ID, sessionstid och varaktighet samt skärmupplösning och operativsystem.
– Identifieraren för en observerad, inte inloggad, användare är vanligtvis en cookie eller annan liknande identifierare.
– Lokaliseringsdata, såsom koordinater beräknade med GPS eller WiFi-hotspots eller cellulära basstationer, om användaren uttryckligen har godkänt detta.
– Andra uppgifter som samlats in med användarens samtycke.
– Uppgifter som härleds från användningen av tjänsterna eller andra uppgifter: Med härledd information avses information som härleds av analyser från den observerade användningen av tjänsten och / eller information som tillhandahålls av kunden själv, såsom eventuella användarintressen eller segmentering i en viss grupp av användare.

Information som ingår i tjänsten, t.ex. mätdata relaterade till platsspecifik vattenmätning och information om platsen.

2. Varför behandlas mina personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att betjäna våra kunder och för att upprätthålla och marknadsföra våra kundrelationer. Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

3. På vilka grunder behandlas mina personuppgifter?

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning är den personuppgiftsansvariges berättigat intresse (kundrelation).
När vi skickar dig elektroniska marknadsföringsmeddelanden behandlar vi dina uppgifter enligt ditt samtycke eller auktorisation av våra anställda. Lagstadgad skyldighet: Vi lagrar faktureringsinformationen under den tid som krävs enligt lag för skatte- och bokföringsändamål

4. Hur sparas och sammanfogas mina uppgifter?

Vi sparar observerade och härledda uppgifter om din användning av våra tjänster på ett sådant sätt att du inte kan identifieras personligen.
Användaren får mer information om de tekniker och identifierare som vi använder i vår cookiepolicy.

5. Hur länge sparar ni mina uppgifter?

Vi sparar användarnas uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i avsnitt 2 ovan, i enlighet med gällande lagstiftning. Vi sparar observerade uppgifter om användningen av våra tjänster i högst två år från insamlingen av uppgifterna. Beroende på för vilket ändamål uppgifterna samlades in kan vi också spara uppgifterna under en kortare tid.

6. Vem behandlar mina personuppgifter?

WCOM-Group Oy:s personal kan behandla personuppgifter i enlighet med den gällande personuppgiftslagen. Vi kan också delvis externalisera behandlingen av personuppgifter till en tredje part, varvid vi med hjälp av avtalsarrangemang garanterar att personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen och på korrekt sätt.

Som regel överför vi inte uppgifter utanför EU och EES. Om uppgifter överförs utanför EU eller EES, säkerställer vi tillräckligt skydd av personuppgifter bland annat genom att avtala om frågor som gäller personuppgifternas konfidentialitet och behandlingen av dem på det sätt som lagstiftningen kräver, exempelvis med hjälp av standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, och i övrigt så att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med denna integritetspolicy.

7. Lämnas mina personuppgifter ut till tredje part?

Vi varken säljer, hyr eller lämnar ut personuppgifter till tredje part. Personuppgifter kan lämnas ut till följd av en bestämmelse som är bindande för tjänsteleverantören och som grundar sig på den behöriga myndighetens eller annan parts nuvarande lagstiftning.

8. Hur skyddas mina personuppgifter?

Vi använder nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig tillgång, avslöjande, förstörelse eller annan olaglig behandling. Sådana medel omfattar, men är inte begränsade till, användning av brandväggar, krypteringsteknik och säkra utrustningsmöjligheter, korrekt åtkomstkontroll, kontrollerad åtkomst och kontroll av deras användning, användning av krypteringsteknik, instruktioner för personal som deltar i behandlingen av personuppgifter samt noggrant urval av underleverantörer.

9. Används cookies och vad är de?

Vi kan samla in information om användarnas terminalenhet och användningen av tjänsten med hjälp av cookies och annan teknik, till exempel att utnyttja webbläsarens lokala lagringsplats. En cookie är en liten textfil som lagras av webbläsaren på användarens terminalenhet. Cookies innehåller ofta en anonym, individuell identifierare som
gör det möjligt för oss att identifiera och räkna antalet webbläsare som besöker vår webbplats.

10. Är det möjligt att någon annan samlar in information om mina besök?

Våra tjänster kan använda så kallade sociala plugins, såsom Facebooks gilla-knapp. Till exempel Facebooks sociala plugins kan visas i vissa av våra tjänster, men deras innehåll kommer direkt från Facebook. När en användare besöker vår tjänst, känner Facebooks sociala plugins igen att användaren är inloggad på Facebook, och sedan visar sidan anpassat innehåll som om användaren skulle vara på webbsidan Facebook.com. Om användaren inte är inloggad på Facebook, visar sociala plugins inget anpassat innehåll. Facebook kan samla in information om en användare i enlighet med sin integritetspolicy. Facebook lämnar inte ut den information som samlas in om användaren inte har gett sitt uttryckliga samtycke till detta.

Våra tjänster kan också innehålla länkar till andra webbplatser än de som anges ovan, men vi ansvarar inte för integritetspolicyn eller innehållet på dessa externa webbplatser. Vi uppmuntrar dig att granska sekretesspolicyn för varje webbplats.

11. Hurdana påverkansmöjligheter har jag?

Användaren har rätt att kontrollera de personuppgifter som lagras om honom eller henne. På användarens begäran kan vi korrigera, radera eller komplettera personuppgifter som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade. Användaren kan uppdatera och/eller kontrollera sina personuppgifter genom att kontakta vår kundtjänst.

12. Kan denna integritetspolicy ändras?

Vi förbättrar ständigt våra tjänster och förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy genom att berätta om ändringarna i våra tjänster. Ändringarna kan också bero på lagändringar. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar innehållet av vår integritetspolicy.

13. Vem kan jag kontakta?

Kontakta oss i första hand via e-post info(at)lvi-wabek.fi. Användaren kan också skicka frågor relaterade till denna integritetspolicy och eventuella klagomål om riktad annonsering till följande adress

WCOM-Group Oy
Dataskydd
Koskelontie 22
02920 ESBO